دوشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
فارسی
Englishنمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش 97
نمایشگاه بین المللی دریایی کیش با حضور ۲۳۰ شرکت خصوصی ودولتی و حضور ۱۸ شرکت بین المللی از هلند، آل...
اعزام هیئت تجاری به کشورهای هلند و فرانسه
به آگاهی می رساند اتاق بازرگانی ایران و هلند با همکاری اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد هیئتی م...

لیست نمایشگاههای هلند سال 2018
دریافت لیست نمایشگاه ...
لیست نمایشگاههای هلند سال 2017
لیست نمایشگاههای هلند سال 2017 ...
لیست نمایشگاههای هلند در سال 2016
لیست نمایشگاههای هلند در سال 2016 ...

Iran
Netherlands

 
سياست فرهنگي هلند
سياست فرهنگي هلند

دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي

سياست فرهنگي كشور هلند بر اين اساس بنا شده است كه دولت مي بايستي خود را از ارزيابيهاي معياري بخش هنر و علوم دور نگهدارد. بنابراين توسعه هنري در كشور هلند در نتيجه فعاليتهاي شهروندان و شمار زيادي از بنيادهاي دست اندركار امر فرهنگ حاصل گرديده است. طي چند سال اخير، دولت به تدريج نقش ميانجيگرانه در فعاليتهاي فرهنگي را ايفا نموده است. جامعه دوك نشين هلند از سال 1970 به اين سو به جامعه چند بعدي معروف بوده است. گروه هاي اجتماعي مختلف اعم از گروه هاي ليبرال، سوسياليست كاتوليك و پروتستان ايدئولوژي خود را از طريق رسانه هاي گروهي نظير روزنامه ها، كانالهاي راديو، تلويزيوني و سازمانهاي هنري غيرحرفه اي اعلام مي نمودند امّا اين تحول تأثير ناچيزي بر حيات هنري كشور داشته است. همزمان با اشغال كشور هلند توسّط نيروهاي آلماني حمايتها و پشتيبانيهاي مالي در جهت ترميم رابطة از هم گسيخته ميان هنرمندان و جامعه تنها به يك ژست مبدل گرديد. طي دهه 1960، ارگانهاي عقيدتي و ايدئولوژيكي كشور به تدريج اهميت خود را در جامعه دوك نشين از دست دادند. در جهت حمايت و پشتيباني از حضور افراد در زمينه هاي فرهنگي دولت هلند براساس معيار "كيفيت" مبادرت به اعطاي يارانه هاي فرهنگي و هنري نمود. تعريف و تفسير واژه كيفيت به عهده كميته هاي مشاوره غيررسمي نهاده شد. هدف نهائي دولت نيل به تكثرگرايي فرهنگي و هنري در كشور بود. با گذشت زمان، دولت ماهيت و نوع كمكهاي مالي خود را از حمايتهاي دوره اي به حالت تقريباً ثابت و هميشگي درآورد. در دهه 1970، سياست فرهنگي به بخش مهمي در سياستهاي رفاهي دولت مبدل گرديد. در نتيجه ارتباط فرهنگ با جامعه به ويژه در زمينه مشاركت فرهنگي در كل به يك اولويت تبديل گرديده و در نتيجه دو جنبش در زمينه سياست فرهنگي به شرح ذيل آغاز گرديد.

از يك سو دولت به تأمين مالي مؤسسات فرهنگي كشور پرداخته و از سوي ديگر به مشخص نمودن مقادير هزينه هاي ملي مصمم شده بود.

از آنجايي كه روش اعطاي يارانه به مؤسسات فرهنگي از يارانه هاي انتفاعي به يارانه هاي بودجه اي تغيير يافت، لذا وابستگي اين گونه مؤسسات بر بودجه هاي دولت مورد سؤال قرار گرفت. در نتيجه براي مؤسسات فرهنگي كشور اين امكان فراهم آمده تا درآمدهاي بيشتري را كسب نموده و به همين ترتيب وابستگي آنها به يارانه هاي دولتي كاهش يابد. در اواخر اين دهه دولت متعهد گرديد كه طرح چهار ساله سياست فرهنگي را تهيه و تنظيم نمايد. طي دهه 80 تغييرات اساسي در نگرش وزارت فرهنگ رخ داده لذا به عوض اين كه دولت بودجه اختصاصي به سازمانهاي فرهنگي تخصيص دهد اقدام به اعطاي تخفيفات ويژه مالياتي نموده است. سازمانهاي فرهنگي كشور به خودكفايي هرچه بيشتر و بازاريابي و جلب مشتري تشويق ميشوند. از جمله مواردي كه در عملكرد چنين مؤسساتي مورد تأكيد قرار گرفته مي توان به مدنظر قرار دادن نيازهاي نسل جوان و جمعيت رو به رشد اقليتهاي قومي اشاره نمود.

ساختارهاي سازماني و اداري

 

 

 

نماي كلي نظام فرهنگي كشور

در نتيجه وضع ماده قانون ويژة سياست فرهنگي كشور، تمايل بسيار زيادي به تمركززدايي در جامعه هلند پديدار گرديده است. ماده قانون مذكور جنبه هاي سياست فرهنگي كشور اعم از تعهدات دولت نسبت به تدارك طرح 4 ساله سياست فرهنگي را تصريح مي نمايد. طرح چهار ساله مذكور فعاليتهاي فرهنگي و هنري آينده كشور را مشخص نموده و به بررسي دستاوردهاي دوره گذشته نيز ميپردازد. علاوه بر اين، طرح مذكور پرداخت يارانه هاي دولتي به استانها و شهرداريهاي كشور را تنظيم و ساماندهي مي نمايد و اين در حالي است كه كلية حوزه هاي فرهنگي كشور از حالت متمركز خارج نگرديده اند. به عنوان مثال حوزه هنرهاي نمايشي كشور همچنان متمركز باقي مانده است. اين حوزه سه موضوع كليدي و مهم ذيل را مدنظر قرار داده است:

1- رابطه ميان سطوح مختلف دولت

2- نقش كميته هاي مشاوره اي

3- نقش نهادهاي مالي در زمينه تأمين بودجه هنرهاي زيبا

در اوايل دهه 70، بحث مهمي در رابطه با تمركز زدايي در كشور آغاز گرديده و به منظور افزايش بازدهي سياستهاي دولت، وظايف و مسؤوليتهاي مختلف فرهنگي كه از اهميت ملي برخوردار بودند ميان دولت، استانها و شهرداريهاي كشور تقسيم گرديد. لازم به ذكر است كه به استانهاي كشور مسؤوليت گسترش، ساماندهي و مرمت تأسيسات فرهنگي در سطوح استاني اعطا گرديده و مسؤوليت تدارك امكانات و تأسيسات فرهنگي نيز برعهده شهرداريهاي كشور گذارده شد.

امّا در عمل اين نوع تقسيم مسؤوليت چندان كارگر نبوده و به اختلاط فاكتورهاي مركزگرايي و تمركززدايي با يكديگر منجر گرديده است.

امروزه شهرداريها و استانهاي كشور هلند اصليترين شركاي تنظيم سياست فرهنگي كشور محسوب ميگردند. از سال 1997، موافقتنامه هاي مالي مشترك با مؤسسات فرهنگي و هنري به جهت مشاركت آنان در توسعه سياست فرهنگي كشور منعقد گرديده است. شركاي ذينفع اين قبيل موافقت نامه هاي مالي 8 شريك قانوني به شرح زير ميباشند: 1- 3 شهر بزرگ آمستردام، رتردام و هاگو 2- 5 بخش از استانها شامل مركز هلند، شمال هلند، شرق هلند، غرب هلند و جنوب هلند.

سطح ملي

اصل اساسي دولت مبني بر بيطرفي در ارزيابي عملكرد هنرهاي كشور همچنان بر قوت خود باقي مانده و دولت منحصراً بر موضوعات مصلحتي در اين خصوص تمركز نموده و سياستگذاري در خصوص هنرهاي كشور را عمدتاً به كميته هاي مختلف متشكل از كارشناسان مستقل واگذار نموده است.

شوراي فرهنگ نهادي مستقل است كه در زمينه تنظيم سياستهاي فرهنگي كشور با دولت همكاري مي نمايد. با اين كه دولت تعهدي مبني بر مشاوره با شوراي مذكور ندارد امّا با وجود اين همكاريهاي بسيار فراواني ميان دولت و شورا صورت گرفته است.

سطوح استاني و شهري

در سطوح استاني و شهري كشور هلند نيز نهادهاي مشاوره اي فرهنگي وجود دارند كه از آن جمله مي توان به شوراي هنرهاي زيباي آمستردام و بنياد هنرهاي زيباي رُتردام اشاره نمود. هر 2 بنياد مذكور بنيادهاي فرهنگي ميباشند كه عمده وظيفه آنها ارائه خدمات مشاوره اي ميباشد اما گاهگاهي در زمينه عرضه و تقاضاي و پشتيباني و اطلاع رساني فرهنگي نيز دخالت مي نمايند.

وزارت فرهنگ هلند به طور منظم به تشكيل كميته هاي فوقالعاده با همكاري مشاوران خصوصي در جهت تجديد ساختار سياسي و اداري خود مبادرت مي نمايد. به عنوان مثال در سال 1993، گزارشهاي تخصصي با عنوان تشويق توليدات سمعي و بصري در كشور توسط چنين كميته هايي منتشر گرديد. مسؤوليت دولتهاي ملي منحصراً تهيه و تدارك بودجه و تعيين شرايط برخورداري از منابع مالي را برعهده دارند.

در اين ميان، هنگامي كه حرف از بودجه و بودجه بندي به ميان ميآيد، پارلمان كشور حرف آخر را ميزند. اما بااين وجود مراكزي نظير صندوق ادبيات، بنياد موندارين و صندوق هنرهاي تجسمي، طراحي و معماري كشور نيز به اتخاذ تصميماتي در اين خصوص مبادرت مي نمايند. هر 4 سال يكبار منابع مالي اعطا شده به حوزه فرهنگ كشور توسط شوراي فرهنگ مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

همكاريهاي بين دولتي يا بين وزارتخانه اي

از جمله همكاريهاي فرهنگي بين دولتي يا بين وزارتخانه اي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- وزارت مسكن، محيط زيست و برنامه ريزي طرح يارانه هاي دولتي را پايه ريزي نموده اند كه بر اساس آن 5/1 درصد از هزينه هاي ساخت و ساز اماكن عمومي به خريد آثار هنري اختصاص يافته است. وزارتخانه مذكور همكاري نزديكي با وزارت راه و ترابري و سازمان آب در زمينه اماكن تاريخي، اماكن عمومي و معماري برقرار نموده است.

2- Belvedere كه سند سياسي مربوط به سال 1997 بوده و مفاد آن در خصوص ارتباط ميان تاريخ فرهنگ و برنامه ريزي فضايي به عنوان يك پروژه مشترك وزارت آموزش، فرهنگ و علوم؛ وزارت كشاورزي،

شيلات و منابع طبيعي و وزارت مسكن، محيط زيست و برنامه ريزي فضايي ميباشد.

3- وزارت امور اقتصادي كشور هلند كه به رويدادهاي فرهنگي و پروژه هاي صادرات اشياء هنري و فرهنگي و صنعت توريسم كمك مالي اعطا مي نمايد.

4- وزارت امور خارجه هلند نيز در تنظيم روابط بين المللي فرهنگي سهم به سزايي را ايفا مي نمايد. بدين منظور، فرهنگ كشور در خارج توسط اتباع فرهنگيِ سفارتخانه ها، شوراي اروپا و سازمان علمي و فرهنگي يونسكو به همگان عرضه ميگردد. علاوه بر اينها، همكاريهاي تنگاتنگي ميان وزارت امور خارجه و وزارت آموزش، فرهنگ و علوم كشور در جهت اجراي پروژه هاي بين المللي فرهنگي برقرار گرديده است.

از جمله منابع مالي حمايت كننده از چنين پروژه هايي مي توان به منبع مالي HGIS اشاره نمود. منبع مالي مذكور به پروژه هاي اختصاص مييابد كه باعث تقويت جنبه بين المللي سياست فرهنگي كشور ميگردد. در سال 1999، مبلغي معادل 16 ميليون گيلدر از محل منبع مالي مذكور فراهم گرديد.

5- وزارت دارايي نيز با ارائه و اعطاي تخفيفهاي مالياتي در سياست فرهنگي كشور دخالت مي نمايد. اين نوع تخفيفات براي مثال به بناهاي يادبود، فيلم و غيره تعلق ميگيرد.

الگوي سياست فرهنگي جاري كشور

طبق ماده قانون سياست فرهنگي كشور مصوب سال 1993، دولت موظف است كه هر 4 سال يك بار طرحي ارائه نمايد كه تمامي فعاليتهاي مكمل و برنامه ريزي شدة سياست فرهنگي كشور را در بر گيرد. طرح هنرهاي زيبا با عنوان Kunstenplan در سال 1988 معرفي گرديد. هدف اين طرح منسجم تر نمودن نظام كمكهاي مالي و يارانه هاي فرهنگي كشور بود. طرح مذكور به مؤسسات فرهنگي و هنري كشور اجازه ميداد تا برنامه ريزيهاي بلندمدت اتخاذ نمايند. مؤسسات فرهنگي كه خواستار استفاده از يارانه هاي 4 ساله ميباشند بايد يكسال و قبل از شروع دوره جديد فرم درخواست مربوط به آن را تكميل نمايند. مؤسسات ذيربط به محض دريافت يارانه هاي دولتي از وزارت فرهنگ موظف ميباشند طرح فعاليتهاي سالانه خود را به طور شفاف و كامل به انجام برسانند. اولويتهاي وزارت فرهنگ هلند در سند سياست فرهنگي كشور لحاظ گرديده است. سند سياسي مذكور همچنان به صورت لايحه پارلماني باقي مانده و انتظار ميرود كه تغييرات ديگري نيز در آن اعمال گردد.

تعريف ملي از واژه فرهنگ

با توجه به مقاصد سياست فرهنگي كشور، واژه فرهنگ در قالب مفاهيم ذيل تعريف شده است:

1- ميراث فرهنگي شامل موزه ها، بناها و اماكن تاريخي، باستاني و بايگاني ها

2- رسانه، زبان و ادبيات شامل خبررساني، رسانه هاي نوشتاري، زبان، ادبيات و كتابخانه ها

3- هنرهاي زيبا شامل هنرهاي تجسمي و طراحي، معماري، فيلم، هنرهاي نمايشي، هنرهاي غيرحرفه اي و آموزش هنرهاي زيبا

اهداف سياست فرهنگي و اصول شوراي اروپا

اهداف سياست فرهنگي كشور هلند به ويژه در زمينه ارتقاء و ترويج هويت فرهنگي چندوجهي اروپا - منعكس كننده اصول فرهنگي شوراي اروپا ميباشد. امروزه، نياز به آگاهي از ماهيت چند فرهنگي جامعه معاصر به يك عنصر كليدي در سياستگذاري فرهنگي كشور مبدل گرديده و در سياست فرهنگي اخير كشور با عنوان "فرهنگ براي فرهنگ" لحاظ گرديده است.

توسعه فرهنگي

اولويتهاي سياست فرهنگي

در سال 1994، امور فرهنگي كشور هلند تحت اختيار وزارت آموزش، فرهنگ و علوم قرار گرفت. لازم به ذكر است كه سابقاً ادارة امور فوق در حيطة اختيارات وزارت رفاه، بهداشت و امور فرهنگي كشور قرار داشت. از آن تاريخ به بعد، 2 سند سياست فرهنگي جديد و سند اولية سياست فرهنگي كشور منتشر گرديده كه در آن اولويتهاي فرهنگي كشور هر 4 سال يكبار، به طور مداوم در حال تغيير و تحول بوده است. از جملة سياست فرهنگي كشور كه تا كنون انتشار يافته مي توان به اسناد ذيل اشاره نمود:

الف) سند ويژة سرمايه گذاري در حوزة فرهنگ (مصوب سال 1993)

ب) سند ويژة تهاجم فرهنگي (مصوب سال 1997)

پ) سند تحت عنوان "فرهنگ براي فرهنگ"

اولين سند سياسي تنظيم شده توسط وزير فرهنگ با عنوان (dancona) به ترغيب مشاركت ملي و سرمايه گذاري در زمينه هنرهاي زيبا و فرهنگ با تأكيد ويژه بر "كيفيت" در حوزه فرهنگ و رسانه هاي گروهي ميپردازد. سند مذكور همچنين اولين سندي است كه جهت جلب نظر مخاطبان، موسسات فرهنگي كشور را ملزم نموده تا 15 درصد از درآمد خود را از محل فروش بليط و... كسب نمايند. در دومين سند سياست فرهنگي كه توسط وزير فرهنگ (Nuis) تنظيم گرديده است بر موضوعاتي چون آموزش فرهنگي، تأسيس شهركهاي فرهنگي، ارتقاء استانداردهاي كيفي رسانه هاي گروهي، حفاظت از تنوعات فرهنگي جامعه و برقراري روابط بين فرهنگي تأكيد فراوان شده است.

در سومين سند سياست فرهنگي كه توسط وزير فرهنگ van der ploeg تنظيم گرديده است اولويتهاي فرهنگي چون تنوع و تكثر فرهنگي، جلب مخاطبين فرهنگي بيشتر و مشاركتهاي فرهنگي تأكيد فراوان شده است چرا كه تنوع و تكثر فرهنگي اولويت سياسي مهمي در جامعه چند فرهنگي هلند محسوب ميگردد.

روابط بين المللي فرهنگي

وزارت امور خارجه و وزارت آموزش، فرهنگ و علوم كشور هلند از سياستهاي بين المللي فرهنگي كشور از لحاظ مالي و محتوايي حمايت و پشتيباني مي نمايند. صندوق HGIS بودجه جداگانه قابل توجهي را براي فعاليتهاي بين المللي فرهنگي اختصاص داده است. اين منابع مالي در راستاي سياست فرهنگي 4 ساله كشور و با هدف پوشش تنوعات فرهنگي، مشاركت فرهنگي و جلب مخاطبين فرهنگي بيشتر اعطا ميگردند.

در سال 1999، انجمن ارتباطات فرهنگي كشور با عنوان (SICA) ، به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي فرهنگي و هنري موسسات فرهنگي هلند در خارج از كشور تأسيس گرديد.

ميراث فرهنگي

ميراث فرهنگي كشور هلند شامل موزه ها، بناها و اماكن تاريخي، باستانشناسي، بايگاني ها و كتابخانه ها ميباشد. برخلاف گسترش علاقه عمومي به ميراث فرهنگي كشور، نگهداري و حفاظت از چنين ميراثي بسيار پرهزينه ميباشد. در سند سياست فرهنگي سال 2004-2001، انتظار ميرود كه از طريق آموزش فرهنگي اهميت ويژه اي به استفاده مؤثر از منابع موجود فرهنگي كشور و جلب مخاطبين فرهنگي بيشتر داده شود. بعلاوه، در اين سند تصريح شده است كه مي بايستي از ميراث فرهنگي مهاجرين حفاظت به عمل آمده و دسترسي همگان به آن مقدور و مسير باشد. طي 4 سال اخير منابع مالي عمده اي به حفاظت از اماكن و بناهاي يادبود تاريخي كشور اختصاص يافته است. همچنين منابع مالي كلكسيونهاي موزهاي در نتيجه افزايش بودجه موزه ها رو به فزوني نهاده است. صندوق ويژه اي از منابع مالي خصوصي و دولتي جهت تأمين منابع مالي موزه هاي كشور تأسيس گرديده است. با تأسيس انجمن ميراث ديجيتالي هلند تحول ويژه اي در حوزه فرهنگ كشور رخ داده است كه هدف آن ديجيتالي نمودن ميراث فرهنگي كشور و در دسترس قرار دادن آن براي كارشناسان و عامه مردم ميباشد.

راهبردهاي ترغيب مردم به استخدام در بخش فرهنگ

سياست فرهنگي اخير دولت هلند بر مشاركت فرهنگي در حوزه فرهنگ و هنرهاي كشور و اتخاذ راهبردهاي جديد جهت استخدام نيروهاي آگاه در بخشهاي مذكور تأكيد بسيار نموده است. تدابير ويژه اي در جهت اجراي اينگونه اولويتهاي سياسي همچنان در دست بررسي و اقدام است.

سياستهاي زباني

دو زبان رسمي هلندي و فريسين (frisian) در كشور هلند تكلّم ميگردد. در سند سياست فرهنگي سال 2000-1996 تأكيد ويژه اي بر آموزش زبان هلندي و اجراي تدابير جهت ارتقا و ترويج اين زبان در داخل و خارج كشور گرديده است. همچنين بر توليد فيلم، نمايشنامه و آثار ادبي به زبان هلندي و تأسيس موزه هاي ادبي هلندي تأكيد فراوان شده است.

رابطه ميان فرهنگ و رسانه

به دنبال تقاضاي اقليتهاي اجتماعي - فرهنگي كشور مبني بر دريافت ماهواره اي اخبار و ديگر برنامه هاي راديو تلويزيوني از كشور مطبوعشان سند سياسي ويژه اي با عنوان "سياست رسانه اي اقليتي" در خصوص ارتباط ميان رسانه و هويت فرهنگي اخيراً منتشر گرديده است.

سياست فوق داراي دو هدف مشخص به شرح ذيل ميباشد: 1ـ تشويق و ترغيب رسانه هاي گروهي كشور در جهت توليد برنامه هاي راديو و تلويزيوني چند فرهنگي به زبان هلندي 2ـ فضاسازي جهت توليد برنامه هايي كه گروه هاي خاصّي از اقليتهاي فرهنگي كشور را در بر ميگيرد. لازم به ذكر است هدف دوم از طريق بهره گيري از تلويزيونهاي كابلي محقق گرديده است.

تساوي زن و مرد و سياستهاي فرهنگي

طي دهه 80، بحث عمومي بر تساوي حقوق زن و مرد و مشاركت يكسان زنان جامعه در زمينه هاي حرفه اي متمركز بود. اين بحث در دهه 90 از موضوع مشاركت زنان به مشاركت اقليتهاي قومي تغيير يافت يعني هم زنان و هم مردان را در بر ميگرفت. در سال 1999، در مفاد سند سياست فرهنگي موارد ذيل لحاظ گرديد:

1- ايجاد فضاي بازتر فرهنگي براي اقشار مختلف جامعه

2- استفاده تمام و كمال از موزه ها و ديگر امكانات و تأسيسات فرهنگي و هنري و اتخاذ برنامه ريزيهاي متنوع فرهنگي و هنري در جهت مشاركت فرهنگهاي مختلف با يكديگر

3- برخورداري اقشار مختلف جامعه از موسسات فرهنگي، كميته هاي مشاوره اي و كمكهاي مالي.

لازم به ذكر است كه با انجام اين تدابير تساوي هر چه بيشتر حقوق زن و مرد محقق گرديده است. در اين ميان ارزيابي يكسان فرهنگهاي مختلف كشور و دسترسي يكسان و مساوي به يارانه هاي فرهنگي در حال ترويج و توسعه ميباشد.

آموزش هنرهاي زيبا؛ الگوها و طرحها

در سند سياسي سال 1994 با عنوان "فرهنگ و مدرسه" به آموزش فرهنگي اولويت داده شده است. بر اساس سند مذكور، به موسسات فرهنگي كشور جهت افزايش دوره تحصيلات فرهنگي - آموزشي در كشور يارانه هاي دولتي اختصاص مييابد. از جمله سياستهاي اخير وزارت فرهنگ هلند اعطاي كمكهاي مالي به مدارس كشور بوده است زيرا سياست پيشين فعاليتهاي فرهنگي محدودي را در اين زمينه تحت پوشش قرار داده بود. سياست آموزش فرهنگي وزارت فرهنگ هلند به مدّت 4 سال در فاصلة سالهاي (2004-2001 همچنان به قوت خود باقي مانده و اجرا ميگردد. لازم به ذكر است كه علاوه بر برپايي دوره هاي آموزش فرهنگي عمومي در مدارس كشور دوره هاي آموزش فرهنگي بومي و آموزش فرهنگي كلاسيك نيز ارائه ميگردد. اين كار با هدف فرصتدهي به دانش آموزان كشور جهت فراگيري آزادانه اشكال مختلف فرهنگ و هنر بومي به روش فعال و انعطاف پذير صورت ميگيرد.

صنايع فرهنگي: برنامه هاي توسعه اي و مشاركتي

از آنجايي كه اداره مركزي آمار كشور هلند، به جمع آوري اطلاعات آماري در خصوص صنايع فرهنگي كشور اقدام ننموده است، لذا اصطلاح صنايع فرهنگي چندان كاربرد نداشته و از بخشهاي مختلف فرهنگي نظير كتاب، صنعت چاپ، صنعت ضبط صدا (موسيقي)، فيلم و ويديو عموماً به صنايع فرهنگي ياد مي شود.

اخيراً صنعت كتاب كشور هلند به خاطر وجود رقابتهاي ناسالم و ناتواني در تعيين قيمتهاي ثابت براي كُتُب موضوع بحث بوده است. در آغاز سال 1999، كميسيون اروپا اعلام نمود تعيين قيمت ثابت كتاب در هلند مي بايستي با توافق جمعي صورت بگيرد. در همين اثناء در خصوص تأسيس مؤسسه جديد فرهنگي و هنري شهر رتردام بحث و بررسيهايي صورت گرفت. لازم به ذكر است ك مؤسسه مذكور در زمينه هاي فيلم، عكس و رسانه هاي گروهي به فعاليت ميپردازد.

اقليتهاي فرهنگي

در سند سياست فرهنگي دوره 4 سالة (2002-2001)، توجه ويژه اي به حمايت از تنوع و تكثر فرهنگي كشور به عنوان يكي از 3 اولويت فرهنگي كشور معطوف گرديده است. اين سياست بر آن است تا از فعاليتهاي هنري و فرهنگي كه در تشويق و ساماندهي استعدادهاي فرهنگي و هنري غيرهلندي بي تأثير نبوده اند حمايت و پشتيباني نمايد علاوه بر اين، تدابير ويژه اي در خصوص دسترسي آسان اقليتهاي فرهنگي جامعه به رسانه هاي جمعي اتخاذ گرديده است.

قوانين فرهنگي

ماده قانون مصوب سال 1993 ويژة سياست فرهنگي كشور از جملة اركان مهم سياستگذاريهاي هلند محسوب ميگردد. ماده قانون مذكور شماري از جنبه هاي سياست فرهنگي كشور را توضيح و تفسير نموده است. ماده قانون مذكور همچنين به توجهات ويژة دولت به مقامات محلي و تشكيل صندوقهاي فرهنگي محلّي مشروعيت بخشيده است.

چارچوبهاي قانوني ويژة هنرمندان

رشد قابل ملاحظه اي در تعداد توافقات جمعي در زمينه فرهنگ و هنرهاي كشور هلند رخ داده است. براي مثال مي توان به موافقتنامه (CAO) اشاره نمود كه موافقت نامهاي كاري ميان كارفرمايان و كادر فرهنگي كشور ميباشد. موافقتنامه (CAO) تنها در خصوص هنرمنداني مصداق مييابد كه تحت نظارت كارفرماي شركتي فعاليت مي نمايند. در غير اين صورت موافقتنامه هاي حقوقي ملي قابل اجرا ميباشند.

موافقتنامه هاي (CAO) به طور عمده در حوزة بنگاههاي خبررساني، سينماها، كتابخانه هاي عمومي، آموزش و تعليم هنر، هنرهاي نمايشي و تلويزيوني، تئاترها، اركستر سمفونيها، پانتوميم، رقص و موزه هاي مستقل منعقد ميگردد. اتحاديه هاي تجاري ويژه اي نيز به نظارت و اجراي چنين موافقتنامه هايي ميپردازند.

تدابير مالياتي

در نظام مالياتي كشور، ماليات بر ارزش افزوده (VAT) به دو نرخ بالاي 5/17 درصد و نرخ پايين 6% تقسيم گرديده است. طبق مجوز شوراي اروپا، نرخ 6 درصدي ماليات بر ارزش افزوده بر بليطهاي نمايش، تئاترها، سيركها، شهربازيها، پاركهاي تفريحي، كنسرتها، موزه ها، باغ وحشها، سينماها، نمايشگاهها و ديگر رويدادهاي مشابه فرهنگي و هنري اعمال ميگردد. در سال 1993، نرخ ماليات بر ارزش افزوده بليطهاي سينما، وروديه موزه هاي عمومي و كلكسيونها، فروش كاتالوگ، عكس و فتوكپي در كشور هلند كاهش يافت. اما در اين ميان هنرمنداني كه به صورت كميسيوني به فعاليت ميپردازند نظير فيلمنامه نويسان، تصنيف سازان، فعالان تبليغات تلويزيوني، معماران و طراحان همگي ملزم به پرداخت نرخ 5/17 درصدي ماليات بر ارزش افزوده گرديدند.

لازم به ذكر است كه متصديان امور ماليات برخي از انواع يارانه ها را نيز مشمول ماليات بر ارزش افزوده ميدانند.

صنايع فرهنگي / فيلم / تلويزيون

سهميه هاي تلويزيوني

در سال 1988، ماده قانون رسانه جايگزين ماده قانون خبررساني گرديد، ماده قانون فوق نه تنها براي راديو و تلويزيون كه براي مطبوعات كشور نيز دستورالعملها و مقررات ويژه اي را وضع نموده است. ماده قانون رسانه تصريح مي نمايد كه سرويس خبررساني دولتي كشور از اتحاديه هاي خبررساني متشكل از گروه هاي مختلف عقيدتي و اجتماعي تشكيل يافته است. وجود شبكه هاي كاتوليكي KRO ، شبكه ليبرالي TROS ، شبكه اصلاح طلبان EO و شبكه پروتستاني NCRV خود دليلي بر اين مدّعا است.

ماده قانون فوق همچنين در تقسيم زمان پخش برنامه ميان سازمانها با تعداد اعضا به شرح ذيل تمايز قايل ميگردد:

1- سازمان با حداقل 000/450 عضو

2- سازمان با حداقل 000/300 عضو

3- سازمان با حداقل 000/150 عضو

4- انجمنهاي خبررساني با حداقل 000/60 عضو

ميزان زمان پخش برنامه براي سازمانهاي مذكور به نسبت 5، 3 و 1 ميان آنها تقسيم گرديده است. انجمنهاي خبررساني نيز از دوره هاي زماني 2 ساله جهت پخش برنامه برخوردار ميباشند.

خبررساني تجاري

ماده قانون رسانه هاي كشور الزامات خبررساني دولتي در حوزة خبررساني تجاري را به سياق دستورالعمل عمومي شوراي اروپا با نام "تلويزيون بدون مرز"، تصريح نموده است. حداقل ميزان 50 درصد از زمان پخش برنامه هاي تلويزيوني و راديويي به توليدات اروپايي اختصاص داده مي شود كه البته بايد در اين ميان برنامه هاي خبري، ورزشي، نمايشي و اقتصادي را مستثني نمود.

بر طبق ماده قانون مذكور همچنين حداقل 10% ديگر از زمان پخش برنامه ها مي بايستي به پخش برنامه هاي توليد كنندگان مستقل داخلي اختصاص يابد. ماده قانون فوق جهت جلوگيري از انحصار تهيه خبر به محدوديت مالكيت عرضي رسانه هاي گروهي كشور تأكيد فراواني نموده است.

قوانين زباني

اتحاديه زبان هلندي در سال 1980 آغاز به فعاليت نمود. اتحاديه مذكور ماحصل معاهده بين دولتي دو كشور هلند و جامعه فنلاندي زبان بلژيكي ميباشد كه هدف آن متحد نمودن جوامع فلدندر و هلندي زبان ميباشد.

زبان فريزين (Frisian) يكي از زبانهاي رسمي كشور بوده كه در برنامه ريزيهاي بودجه اي، امتحانات آموزشي و گزارشهاي رسمي پارلماني از آن استفاده ميگردد.

صنعت فيلم

وزارت امور اقتصادي، وزارت آموزش، فرهنگ و علوم و وزارت دارايي هلند به منظور ترغيب و تشويق صنعت فيلم كشور به سرمايه گذاريهاي قابل توجهي در صنعت مذكور مبادرت نموده اند. لازم به ذكر است كه وجود چنين محركهايي به افزايش و تداوم توليد فيلمهاي هلندي و جذب سرمايه گذاريهاي خصوصي منجر گرديده است.

حق چاپ و نشر

حقوق مؤلفين

وزارت دادگستري هلند مسؤول قانونگذاري در زمينه حق چاپ و نشر كشور ميباشد. قوانين ويژه اي در خصوص قانون كپي رايت هلند وضع گرديده است. به واسطه تحولاتي كه در دنياي فرهنگ و هنر رخ داده است وجود يك چنين قوانيني لازم و ضروري ميباشد.

ماده قانون كپي رايت هلند در سال 1912 به تصويب رسيد. ماده قانون مذكور خالقين آثار ادبي، علمي و هنري كشور را قادر ميسازد تا از درآمدي معقول برخوردار گردند.

مالياتبندي بر نوارهاي كاست

از سال 1988، "بنياد حقوق تكثير" مسؤوليت جمع آوري مبالغ به دست آمده از محل كپي نوارهاي كاست را برعهده داشته است. سهم عمده اي از منابع مذكور به مؤلفين و ناشرين نشريات آموزشي و دانشگاهي اعم از مجلات و روزنامه ها تعلق ميگيرد. ماده قانون حق چاپ و نشر هلند به اشخاص حقيقي اجازه ميدهد تا جهت مطالعه و استفاده شخصي از آثار فرهنگي كپيبرداري نمايند. از آنجايي كه دستگاههاي ضبط صوت و فيلم ويدئويي امكان ضبط صدا و فيلم به ميزان نامحدود را فراهم آورده است، لذا غرامتهايي به مؤلفين و توليدكنندگان آثار صوتي و تصويري كشور پرداخت ميگردد. همين موضوع منجربه وضع ماليات بر نوارهاي خالي صوتي و تصويري در سال 1991 گرديد. در سال 1993، ماده قانون مشابه با ماده قانون كپي رايت تصويب گرديد. ماده قانون مذكور از دستاوردهاي هنري هنرمندان نمايشي، موسيقيدانان و انجمنهاي خبررساني حفاظت و حمايت مي نمايد.

حقوق قرضه عمومي

در سال 1996 ماده قانون ويژة حقوق قرضه عمومي به تصويب رسيد. ماده قانون مذكور به افراد ذينفع در زمينه كپي رايت امكان ميدهد تا حق الزحمهاي بابت اجازه استفاده يا قرض دادن آثارشان دريافت نمايند. در اين صورت چنانچه از اثر بهره برداري تجاري صورت گيرد صاحب اثر مختار است ميزان حق الزحمه را خود شخصاً تعيين نمايد. در غير اين صورت چنانچه اثر در اجاره كتابخانه هاي عمومي باشد، دولت ميزان حق الزحمه را تعيين مي نمايد. مبالغ دريافتي توسط موسسه هايي گردآوري و مابين مؤلفين ذينفع توزيع ميگردد.

توسعة ميراث فرهنگي

در زمينه ميراث فرهنگي كشور قوانين مختلفي وجود دارد كه شماري از آن قوانين در ذيل آمده است:

1- ماده قانون ويژة حفاظت از ميراث فرهنگي (مصوب سال 1985):

براساس ماده قانون مذكور صادرات اشيايي كه در تاريخ فرهنگي هلند از اهميت ويژه اي برخوردارند ممنوع ميباشد. براي نمونه مي توان به منازعه ميان يك مدير و كارمندانش در موزه Boijmans Van Beuningen اشاره نمود. مديران موزه مذكور سعي در فروش نسخه كپي شده از نقاشيهاي ژان ژاك روسو داشتند. امّا به محض اطلاع يافتن كارمندان موزه، به شدت با اين عمل مدير مخالفت نموده و براي مخالفت صريح خود به ماده قانون فوق استناد نمودند. لذا بر همين اساس مدير موزه موفق به فروش نقاشي نگرديده و نقاشي همچنان به عنوان يك اثر يادگاري در موزه باقي ماند.

2- ماده قانون ويژة بناهاي يادبود و ساختمانهاي تاريخي كشور (مصوب 1988):

از لحاظ قانوني، حفاظت از بناهاي يادبود كشور وظيفه دولت بوده و مراقبت از ساختمانهاي تاريخي و بناهاي يادبود جزء مسؤوليتهاي شهرداريها و موسسات خصوصي ميباشد.

3- ماده قانون ويژة اسناد دولتي (مصوب سال 1996):

اين ماده قانون تصريح مي نمايد كه كلية اسناد دولتي مي بايستي به آرشيو ملّي هلند انتقال يافته و به مدت 50 سال در آن محل نگهداري شوند.

تأمين بودجه بخش فرهنگ

بر اساس گزارش دولت تحت عنوان "سياست فرهنگي در هلند" كه آمار و ارقام ارائه شده در آن نمايانگر وضعيت فرهنگي كشور در نوامبر سال 1997 ميباشد، سهم بودجه فرهنگ در زمينه هنرهاي زيبا به طور مشخصي از اواسط دهه 80، افزايش يافته است در حالي كه بودجه هاي دولتي اختصاص يافته به ساختمانهاي تاريخي و اماكن يادبود در همين مدت كاهش يافته است. البته لازم به ذكر است كه اين كسري بودجه دولتي از طريق منابع درآمدي ديگر جبران ميگردد.

از سال 1996 به اين سو مؤسسات دولتي نظير موزه هاي كشور در زمرة استفاده كنندگان عمده بودجه دولتي بوده اند. به طوري كه در مقايسه با 10 سال گذشته كه بودجه اي معادل 4/48 ميليون گيلدر دريافت مي نمودند، بودجه دولتي معادل 211 ميليون گيلدر دريافت مي نمايند. بخش هنرهاي نمايشي كشور نيز در اين ميان از بودجه قابل قبول و رو به رشدي معادل 303 ميليون گيلدر در سال 1998 برخوردار بوده است.

برخلاف اين قبيل تغيير و تحولات، كل بودجه هاي دولتي اختصاص يافته به هنرها و رسانه هاي گروهي كشور تا حدودي دچار ركود گرديده است.

سرانه هزينه هاي فرهنگي

سرانه هزينه هاي فرهنگي كشور هلند در سال 1998 معادل 6/161 گيلدر هلندي برآورد گرديده است.

جزئيات آماري هزينه هاي فرهنگي كشور در سطوح مختلف دولت

هزينه هاي فرهنگي سطوح مختلف دولت طي سالهاي 1994، 1985، 1975 (بر مبناي ميليون گيلدر و درصد)

  1975 1985 1994
كشور 4/529  2/40% 5/1150  8/43% 3/1010 8/31%
استانها 7/76 8/5% 3/139 5/5% 2/203 4/6%
شهرداريها 8/709  9/53%  7/1283 7/50% 6/1963  8/61%

منبع: سياست فرهنگي كشور هلند، وزارت آموزش، فرهنگ و علوم

جزئيات آماري هزينه هاي فرهنگي در سطوح بخش كشور

هزينه هاي فرهنگي سطوح بخش كشور طي سالهاي 1998ـ1993ـ1988 (بر مبناي ميليون گيلدر و درصد):

  1988 1993 1998
ميراث فرهنگي مجموع % درصد مجموع % درصد مجموع % درصد
رسانه/ ادبيات/كتابخانه ها  2/226 11 5/258 11 3/388 15
هنرهاي زيبا 2/1278 63 9/1511 69 3/1575 63
ديگرامورفرهنگي 7/307 18  2/424 19 6/352 21
  8/143  7  8/5 1 1/12 1

منبع: سياست فرهنگي كشور هلند؛ وزارت آموزش، فرهنگ و علوم، سال 1998

مؤسسات فرهنگي

تقسيمبندي مجدد مسؤوليتهاي دولتي

از سال 1984 به اين سو، تغييرات عمده اي در هزينه هاي دولتي حوزه فرهنگي كشور صورت گرفته است. در اين ميان، مسؤوليتها و وظايف مجدداً ميان مقامات كشوري، منطقه اي و محلي تقسيم گرديده است. تقسيم مجدد وظايف در حوزه هنرهاي تجسمي در سال 1987 صورت گرفت كه باعث دخالت وزارت امور اجتماعي كشور در اين زمينه گرديد. اصلاحيه صورت گرفته در حوزة موزه هاي دولتي در سال 1995 موجب انتقال بار هزينهاي كارمندان موزه هاي كشور از وزارت فرهنگ به بودجة اختصاصي موزه ها گرديد. علاوه بر اين، وزارت فرهنگ، آموزش و علوم مبادرت به تأسيس چندين بنياد فرهنگي نموده كه همگي از سوي دولت تأمين بودجه ميگردند. هر يك از بنيادهاي مذكور با توجه به اهداف خاص خود به مؤسسات فرهنگي يا هنرمندان كشور كمك مالي اعطاء مي نمايد. از جملة بنيادهاي مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- صندوق ادبيات، (سال 1969)

2- صندوق مطبوعات، (سال 1974)

3- صندوق موسيقي (سال 1982)

4- صندوق هنرهاي تجسمي، طراحي، دكوراسيون و معماري (سال 1987)

5- صندوق توسعه توليدات رسانه اي فرهنگي هلندي (سال 1988)

6- صندوق پروژه هاي ژورناليستي (سال 1990)

7- صندوق ترجمه و خلق آثار ادبي هلند (سال 1991)

8- صندوق هنرهاي نمايشي (سال 1993)

9- صندوق توسعه و ترويج معماري (سال 1993)

10- صندوق فيلم هلند (سال 1993)

11- صندوق حمايت و پشتيباني از كتابخانه هاي ويژه نابينايان (سال 1995)

12- صندوق هنرهاي غيرحرفه اي (سال 1997)

بنياد ماندرين Mondriaan در سال 1994 تأسيس گرديد. بنياد مذكور مسؤوليت اجراي سياست دولت در زمينه خريد و توزيع آثار هنرهاي تجسمي در داخل و خارج از كشور را برعهده دارد. اين بنياد به حمايتهاي مالي و ارائه خدمات مشاوره به موسسات فرهنگي كشور ميپردازد. از طرف ديگر صندوق هنرهاي تجسمي، طراحي و معماري به هنرمندان مستقل كشور كمك مالي ارائه ميدهد. لازم به ذكر است كه كشور هلند از سياست فرهنگي دو لايه برخوردار ميباشد: از يك طرف دولت بر بازار آزاد فرهنگي تأكيد داشته و از طرف ديگر به ترويج و تشويق مردم به مشاركت در حيات فرهنگي كشور ميپردازد.

همانگونه كه قبلاً ذكر شد، نظام پيچيدة يارانهاي در بخش فرهنگ كشور هلند وجود دارد در اين فصل توضيح داده خواهد شد كه چگونه نظام يارانهاي در بخشهاي مختلف فرهنگي عمل مي نمايد. لازم به ذكر است كه سياست فرهنگي كشور هلند بر اساس طبقه بنديهاي ذيل توضيح و توصيف ميگردد:

1- ميراث فرهنگي شامل موزه ها، اماكن و ساختمانهاي تاريخي و بايگاني ها

2- رسانه ها شامل كتابخانه ها، زبان و ادبيات

3- هنرها شامل هنرهاي تجسمي، طراحي، معماري، فيلم، هنرهاي نمايشي و غيرحرفه اي و آموزشهاي هنري

ميراث فرهنگي

همان طوري كه قبلاً توضيح داده شد، موزه هاي كشور تحت فرايند خصوصي سازي قرار داشتند به عبارت ديگر دولت مشخص مي نمود كه كدام موزه دولتي و كدام مستقل باشد. در مجموع كشور هلند حدود 700 موزه گوناگون و 50 موزه ملي دارد. پس از فرآيند تمركز زدايي اداري تعداد 130 موزه كشور در اختيار مقامات محلي قرار گرفت كه در اين ميان شهرداريها بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند. 50 موزه ملي كشور كه قبلاً تحت فرايند خصوصي سازي قرار گرفته بودند هنوز از سوي وزارت آموزش، فرهنگ و علوم تأمين بودجه ميگردند. اكثر 750 موزه ديگر كشور توسط بنيادهاي خصوصي، انجمنها، شركتها و اشخاص حقيقي اداره ميگردند. موزه ها و مؤسساتي كه به اين مراكز خدمات ارائه ميدهند، از جانب وزارت آموزش،فرهنگ و علوم حمايت و پشتيباني ميگردند.

اگرچه حفاظت از اماكن تاريخي در حيطه وظايف دولت ميباشد امّا مديريت اين اماكن به شهرداريهاي كشور تفويض گرديده است. بودجه اين بخش از سوي "صندوق بازسازي ملي" تأمين ميگردد. علاقة عموم به باستانشناسي نيز در كشور رشد يافته و تقريباً به يك فعاليت تفنني مبدل گرديده است. مشابه موزه ها و ساختمانهاي تاريخي، حوزه باستانشناسي كشور از حالت متمركز خارج گرديده است. مسؤوليت بايگاني ها از حيطة اختيارات دولت خارج و به استانهاي كشور تفويض گرديده است. در اين ميان، آرشيوهاي ملي همانند يك سازمان مستقل به فعاليت ميپردازند. علي رغم اينكه آرشيوهاي ملّي تاكنون خصوصي نشده اند، مسؤوليت تأمين بودجه را بر عهده دارند.

رسانه، زبان و ادبيات، كتابخانه ها

توضيح نحوة تأمين بودجه بخش رسانه هاي كشور هلند اعم از خبرگزاريهاي دولتي، رسانه هاي چاپي و... دشوار ميباشد زيرا منابع مالي دولتي بر اساس دستوالعملهاي متفاوت تخصيص يافته و بخش اعظمي از رسانه ها به طور غيرمستقيم از محل آبونمانهاي راديو و تلويزيون تأمين مالي ميگردند. مهمترين وظيفه دولت در اين ميان، حفاظت از تنوع، تكثر، اصالت، استقلال، كيفيت، هويت، دسترسي آسان و توزيع يكسان رسانه ها ميان اقشار مختلف جامعه ميباشد. زبان و ادبيات هلندي از محل طرح تشويق مطالعه و بنيادهاي فرهنگي دريافت كننده يارانه هاي دولتي تأمين بودجه ميگردند. مسؤوليت ترويج، تشويق و توزيع صور مختلف ادبيات آسان هلندي در خارج از كشور نيز برعهده اين دو نهاد مسؤول ميباشد.

هنرهاي ملّي

هنرهاي كشور هلند شامل هنرهاي تجسمي، طراحي، فيلم و هنرهاي نمايشي ميباشد. دولت از طريق بنيادهاي مختلف از طراحي و هنرهاي تجسمي حمايت به عمل ميآورد. استانها و شهرداريهاي كشور هزينة اجارة اماكن ويژة نمايش آثار هنري كه هدفشان دسترسي آسان عموم به آثار هنرهاي تجسمي است را تقبل مي نمايند. اماكن مذكور توسط انجمن هنري كشور اداره گرديده و مستقيماً از سوي وزارت آموزش، فرهنگ و علوم مورد حمايتهاي مالي قرار ميگيرند. علاوه بر اين، يارانه هاي موردي نيز از سوي وزارت آموزش، فرهنگ و علوم جهت انجام مقاصد مختلف به اماكن مذكور اعطا ميگردد. به عنوان مثال مي توان به تأسيس موسسه معماري هلند از محل يارانه هاي موردي مذكور اشاره نمود. دولت همچنين از طريق تأمين مالي فعاليتهاي ساختماني، از حوزة معماري كشور حمايت و پشتيباني مي نمايد. عمده بودجه ملي اختصاص يافته به صنعت فيلم به صندوق فيلم هلند واريز گشته و باقي ماندة آن صرف برپايي جشنواره هاي فيلم، توزيع فيلم، چاپ نشريات سينمايي و مديريت سينماتوگرافي هلند ميگردد.

حوزه هنرهاي نمايشي كشور شامل رقص، اپرا، موسيقي و نمايش نامه ميباشد. اغلب توليدات نمايشي يارانهاي در هلند از سوي دولت و بر اساس دوره سياست فرهنگي چهار ساله صورت ميپذيرد. بخش عمده توليدات هنرهاي نمايشي توسط مقامات محلي و يارانه هاي موردي دولت تأمين بودجه ميگردند. نمايشهاي رقص بيشترين سهم يارانه هاي دولتي را به خود اختصاص داده است.

مديريت و نگهداري از سالنهاي تئاتر كشور نيز بر عهده مقامات محلي ميباشد.

مشاركتهاي فرهنگي

در سالهاي گذشته مشاركت و همكاريهاي چشمگيري در زمينه فرهنگ وجود نداشته است. در اين فصل به وضعيت و توسعه 3 نوع مختلف مشاركت با عناوين بنيادها و انجمنهاي خصوصي، انجمنهاي حامي و ضمانت مالي در بخش فرهنگ خواهيم پرداخت.

بنيادها و شركتهاي خصوصي

علاوه بر يارانه هاي دولتي و درآمدهاي بدست آمده از محل دريافت آبونمانهاي راديو و تلويزيون و... فاكتور سومي جهت كسب درآمد نيز وجود دارد كه ناشي از فعاليت بنيادها و شركتهاي خصوصي ميباشد.

آندسته از شركتهاي خصوصي كه از هنرهاي زيباي كشور حمايت بعمل ميآورند مشمول تخفيف مالياتي ميگردند. برخي از بنيادهاي خصوصي نظير "بنياد پرنس برنارد" و "انجمن رامراند" در اساسنامه خود برخي از اهداف فرهنگي و اجتماعي را قيد نموده اند كه بر اساس آن از اين قبيل فعاليتها حمايت و پشتيباني مي نمايند.

انجمنهاي حامي

شمار رو به رشدي از موسسات فرهنگي كشور كه از يارانه هاي دولتي بهره ميبرند از حمايت انجمنهاي حامي و يا سيستمهاي حمايتي خصوصي نيز برخوردار ميگردند. اين قبيل سازمانهاي غيررسمي، درآمد خود را از محلّ دريافت حق عضويت، هدايا و اموال موقوفه كسب مي نمايند.

ضمانت مالي

نوع ديگري از مشاركت فرهنگي كمكهاي مالي اعطا شده از جانب شركتهاي تجاري به موسسات فرهنگي كشور ميباشد. اين قبيل شركتها در ازاي چنين اقدامي مي توانند در كنار نام شركت يا يكي از محصولات و خدمات خود نام موسسه فرهنگي و يا يكي از رويدادهاي صورت گرفته توسط آن موسسه را درج نمايند. طبق برآورد به عمل آمده پشتوانههاي مالي رويدادهاي فرهنگي كشور، سالانه بر يكصد ميليون گيلدر بالغ ميگردد. وزارت آموزش، فرهنگ و علوم هلند به عنوان ضامن مالي رويدادهاي فرهنگي كشور محسوب ميگردد. دستورالعمل هاي گوناگوني در خصوص ضامن مالي و چارچوب موافقتنامه هاي ضمانتي تصريح شده است. هيچگونه قانون خاصي در خصوص ضمانت مالي توليدات سينمايي و برنامه هاي راديو تلويزيوني ارائه نگرديده است. مهمترين قانون در خصوص ضمانت مالي اين است كه ضامن مالي نبايد در محتواي واقعي فعاليت يا رويدادهاي سازماندهي شده از سوي موسسات فرهنگي دخالت و شركت نمايد.

حمايت از خلاقيتهاي فرهنگي

حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم

حمايت مستقيم دولت از هنرمندان هلندي به چندين شيوه مختلف صورت ميپذيرد. بر اساس ماده قانون ويژة بخش هنر، هنرمندان كشور علاوه بر برخورداري از درآمد پايه قادر به فروش آثار خود نيز ميباشند. علاوه بر كمكهاي قانوني، دولت به تأسيس صندوقهاي ويژه اي مبادرت نموده است كه از هنرهاي كشور حمايت مالي مي نمايند. به عنوان مثال، صندوق ادبيات با اعطاي بورس تحصيلي و كمك هزينه هاي مالي به مترجمين و نويسندگان ادبي كشور، خلق آثار ادبي به زبان هلندي را تشويق و ترويج مي نمايد. به همين ترتيب مي توان از صندوق موسيقي نام برد كه حمايتهاي مشابهي را به عمل ميآورد. موسسات دولتي و خصوصي در زمينه هاي مختلف به هنرمندان بخش رسانه و هنرهاي كشور جايزه اعطا مي نمايند. طي 4 سال گذشته روند اعطاي جايزههاي فرهنگي و هنري به طور فزايندهاي رو به تزايد نهاده است. به عنوان مثال مي توان به اعطاي 15 جايزه در زمينه ادبيات، 5 جايزه در زمينه موسيقي كلاسيك، 7 جايزه در زمينه موسيقي پاپ، 7 جايزه در زمينه فيلم، 3 جايزه در زمينه معماري، 3 جايزه در زمينه هنرهاي تجسمي و 3 جايزه در زمينه موسيقي جاز اشاره نمود.

آمار و ارقام مشاركتهاي فرهنگي

آمار و ارقام مراجعات فرهنگي

جداول ذيل از كتاب فرهنگي سال 1997 كشور برگرفته شده است كه در آن آمارهاي ارائه گرديده از سوي دفتر مركزي آمار منتشر گرديده است.

هنرهاي نمايشي

  مجموع مراجعات (1996-1995) *(1000) متوسط شمار مراجعين به ازاء هر نمايش
تئاتر 3089 132
موسيقي 5545 381
تئاتر موزيكال 4871 414
رقص 937 221
مجموع 15100 273

منبع: دفتر مركزي آمار (سال 1997)

طي سال 1996-1995 تعداد مراجعين جهت تماشاي نمايشهاي هنري بر 000/100/15 نفر بالغ گرديد. اگرچه تئاترهاي موزيكال در كل از تعداد قابل توجهي تماشاگر برخوردار نبوده اند امّا تعداد مراجعين به ازاء هر نمايش رقم بالايي را شامل ميگردد.

تعداد مراجعه كنندگان به موزه هاي كشور (طي سالهاي 1990 و 1995)

  تعداد مراجعه كنندگان در سال درصد از مجموع تعداد مراجعه كنندگان در سال 1995 (درصد از مجموع)
هنرهاي تجسمي 20 21
تاريخ باستان 31 30
تاريخ طبيعي 14 13
فني و اقتصادي 19 18
انسانشناسي(ملل) 3 4
آبزيان 14 15
مجموع 20042 21921

منبع: دفتر مركزي آمار، سال 1997

جدول فوق نشان ميدهد كه شمار مراجعين به موزه هاي مختلف كشور طي يك دوره پنج ساله در حدود يك درصد افزايش و يا كاهش يافته است. بنابراين مي توان گفت كه تعداد مراجعين به موزه هاي مختلف در طي اين مدت تقريباً ثابت باقي مانده است.

كتابخانه هاي عمومي

در سال 1995، تعداد 10730 جلد كتاب به ازاء هر هزار نفر از جمعيت كشور از كتابخانه هاي عمومي كشوربه امانت گرفته شده است.

تعداد مراجعه كنندگان به سينماهاي كشور (طي سالهاي 1994 و 1995 و 1996)

  1994 1995 1996
مراجعه به ازاء هر هزار نفر از جمعيت كشور 1042 1114 10215

منبع: دفتر مركزي آمار، سال 1997

تشويق و ترغيب مردم به مشاركت در حيات فرهنگي

از جملة مهمترين اهداف راهبردي دولت هلند مي توان به توسعه و گسترش هر چه بيشتر مشاركت فرهنگي به ويژه در ميان جوانان و نوجوانان كشور اشاره نمود. براي اين منظور اقدامات ذيل صورت گرفته است:

الف- اعطاي مجوزهاي فرهنگي و كارتهاي موزه به جوانان: دولت هلند در جهت تشويق و ترغيب مشاركت عمومي و حيات و نوساماني فرهنگي كشور، اقدام به توزيع كارتهاي موزه و مجوزهاي فرهنگي در ميان جوانان كشور نموده است، تا بدين طريق با پرداخت وروديه هاي ناچيز موجبات مشاركت جوانان و نوجوانان كشور در فعاليتهاي فرهنگي و هنر فراهم آيد. كارتهاي موزه به افراد ذينفع اجازه ميدهد تا به صورت رايگان و يا با وروديهاي بسيار ناچيز از اغلب موزه هاي كشور بازديد نمايند.

جوانان زير 16 سال كشور با استفاده از مجوزهاي فرهنگي وروديه بسيار ناچيزي جهت تماشاي تئاتر و سينما ميپردازند. اين قبيل كارتهاي تخفيفدار به هنگام خريد ديگر كالاها و خدمات خصوصي و عمومي به مردم ارائه ميگردد. به عنوان مثال، هنگام خريد كارت تخفيفدار راه آهن ملي يك كارت ورود به موزه نيز به رايگان اهدا ميگردد و به همين ترتيب هنگام افتتاح حساب در يك بانك تجاري يك مجوز فرهنگي نيز به عنوان جايزه ارائه ميگردد.

ب- رويدادهاي آزاد فرهنگي و هنري: طي چندين سال اخير، آخرين هفته ماه آگوست نمايانگر فصل فرهنگي جديد كشور بوده كه با افتتاح بازارچه فرهنگي ـ هنري آمستردام و ديگر شهرهاي كشور همراه ميگردد. اين بازارچه جهت تبليغ و تشويق عامة مردم و شروع فصل فرهنگي آينده راه اندازي گرديده و بازديد از آن براي عموم آزاد ميباشد. اين رويداد به ويژه در زمينة هنرهاي نمايشي كشور از اهميت ويژه اي برخوردار است. ديگر شهرها نيز به نوبه خود يك چنين بازارچهاي را هر چند كه از بازارچه آمستردام كوچكتر است برگزار مي نمايند كه در آن رويدادهايي از قبيل هفته معماري، هفته موزه و روز بناهاي ياد بود برپا ميگردد. در اين مدت ورود به تمامي موسسات فرهنگي كشور مجاني ميباشد.

پ) فرهنگ و مدرسه: پروژه فرهنگ و مدرسه در راستاي ترويج و تشويق آموزش فرهنگي و هنري در كشور به اجرا درآمده است. هدف طرح فوق كه نحوة اجراي آن از شهري به شهر ديگر و از مدرسهاي به مدرسه ديگر متفاوت ميباشد، جلب دانش آموزان كشور به مشاركت در زمينه هاي گوناگون فرهنگي و هنري ميباشد.

ت) تشويق مؤسسات فرهنگي از سوي دولت: از جملة اولويتهاي دولت در سند سياست فرهنگي آتي كشور (سال 2004-2001) افزايش مشاركت عمومي فرهنگي از طريق جلب بيشتر مخاطب ميباشد.

علاوه بر تخصيص بودجه ويژه به مؤسسات فرهنگي كشور در جهت تشويق عامة مردم به مشاركت فرهنگي ترتيباتي اتخاذ گرديده است تا از اين طريق مخاطبين بيشتري به فعاليتهاي فرهنگي و هنري جلب گردند. علاوه بر اينها، براي تشويق و جلب بيشتر مخاطبين فرهنگي از سوي مؤسسات فرهنگي كشور نيز بودجه ويژه اي در نظر گرفته شده است.

انجمنهاي فرهنگي / هنرهاي غيرحرفه اي

هنرهاي غيرحرفه اي بخش مهمي از فعاليتهاي اجتماعي و به ويژه فرهنگي كشور را شامل ميگردد. حدود 6 ميليون نفر از جمعيت كشور هلند در فعاليتهاي هنري غيرحرفه اي مشاركت و فعاليت مي نمايند.

در واقع، نمي توان هنر غيرحرفه اي را كاملاً مجزا از هنر حرفه اي به حساب آورد. تحقيقات نشان ميدهد افرادي كه به نوعي در فعاليتهاي هنري غيرحرفه اي حضور دارند بيشتر از سايرين به حضور در نمايشهاي حرفه اي تمايل نشان ميدهند.

هنرهاي آماتور در واقع نقطه شروع دستيابي به هدف بسيار مهم سياست فرهنگي كشور، يعني افزايش ميزان مشاركت عامة مردم در فرهنگ چه به صورت فعال و چه غيرفعال ميباشد. لازم به ذكر است كه اين هدف زمينة مداخله دولت در حوزه هنرهاي آماتور را فراهم ميآورد. درسال 1985، اساسنامه آموزش هنري، هنر آماتور و هنرهاي زيباي كشور مشخص نمود كه مهمترين سياست دولت در زمينه هاي مذكور افزايش مهارت و كيفيت هنري و دسترسي آسان همگان به آموزش هنري بوده است. در كشور هلند سازمانهاي حرفه اي متعددي وجود دارند كه به حمايت از هنرمندان غيرحرفه اي كشور مبادرت مي نمايند. به عنوان مثال، تئاتر (Engelen Bak) فضاي نمايشي خود را جهت اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري در اختيار گروهها و هنرمندان آماتور كشور قرار ميدهد. بنيادها و انجمنهاي ديگر از قبيل انجمن تئاتر غيرحرفه اي هلند نيز به ايجاد بهترين شرايط ممكن براي تئاتر آماتور كشور مبادرت مي نمايند. لازم به ذكر است كه انجمن مذكور از 2000 عضو برخوردار ميباشد.

 

 

 

 
 
 تغییر مکان موقت
اتاق بازرگانی ایران و هلند
آدرس: تهران،میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی،نرسیده به استادیوم شهید شیرودی، کوچه افشار، پلاک 8 طبقه چهارم
شماره تلفن و فاکس: 88381349
پست الکترونیک: Info@inbc.ir


"هشدار اتاق بازرگانی ایران و هلند در خصوص سوء استفاده از نام این اتاق"
بارها مشاهده گردیده كه اشخاص حقيقي يا حقوقي با عنوان سوء استفاده از عنوان "اتاق بازرگانی ایران و هلند"، اقداماتي انجام داده اند كه لزوماً مورد تأييد این اتاق نيست.
برهمين اساس، شايسته است در مورد صحت و اصالت فراخوان‌هاي مختلفي كه درباره اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش‌ خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ايران، صدور ويزا و خدمات مسافرتي، برگزاري همايش‌هاي مختلف و مانند آن که تحت نام "اتاق بازرگانی ایران و هلند" و يا با ادعاي همكاري این اتاق منتشر مي‌شود، از دبیرخانه اتاق، استعلام به عمل آید. لازم به یادآوری است سوء استفاده از نام "اتاق بازرگانی ایران و هلند" قابل پيگيري حقوقي بوده و استفاده از این حق برای اتاق محفوظ می باشد.تبلیغات
 فارسی - English - عضویت - ورود اعضاء
تماس با ما - عضویت آنلاین

کلیه حقوق وب سایت، برای اتاق بازرگانی ایران و هلند محفوظ می باشد. استفاده از مطالب وب سایت، پیگرد قانونی دارد
طراح: روزبهان یوسفی